Pozostałe

Jakie są cele audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2016 roku, przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Czym jest wspomniany audyt i jakie są jego cele? Wszystko wyjaśnimy w tym artykule.

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Ustawa o efektywności energetycznej mówi o tym, że celem audytu jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń. Dotyczą one poprawy efektywności energetycznej.
Audyt energetyczny ma dostarczyć przedsiębiorcy informacji na temat zużycia energii w danym budynku, zespole budynków, w urządzeniach technicznych lub instalacjach. Dzięki takim sprawozdaniom łatwo dowiedzieć się, jakie podjąć działania, by straty energii były mniejsze. 

Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach, z wyjątkiem mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Zatem audyt energetyczny muszą przeprowadzić właściciele największych przedsiębiorstw. Warto wspomnieć, że zwolnieni są tu przedsiębiorcy, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony w Polskiej Normie lub system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymaganiami EMAS albo normą PN-EN ISO 14001. Oczywiście o zwolnieniu można mówić tylko wtedy, jeśli w ramach wymienionych systemów przeprowadzony był audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

Jakie są cele audytu energetycznego?

Jak już wspomnieliśmy, celem audytu jest opracowanie analizy efektywności energetycznej wybranych obiektów, instalacji i urządzeń technicznych. Określa on miejsca i przyczyny powstawania strat energii. Na jego podstawie audytor proponuje działania inwestycyjne, które służą poprawie efektywności energetycznej wraz z szacowanymi oszczędnościami i okresem zwrotu z inwestycji. Określa się to jako SPBT (z ang. Simple Payback Time) lub NPV. 

Jakie obszary usług obejmuje audyt energetyczny?  

Wiele zależy od audytora, czyli firmy zajmującej się przeprowadzaniem audytu. Na pewno firmą wartą polecenia, jest HnL, której nazwa nawiązuje do wyrażenia „heat loss” oraz misji „Heat not Lost”, tym samym wskazując, że zajmuje się ona zapobieganiem stratom energii. HnL działa wielopłaszczyznowo i na wielu obszarach, a zatem jej zakres usług to poszukiwanie oszczędności między innymi w zakresach takich jak:

  • izolacje instalacji przemysłowych
  • przebudowa i remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
  • modernizacje oświetlania, urządzeń i instalacji (także tych wykorzystywanych w procesach przemysłowych i energetycznych), lokalnych źródeł ciepłowniczych i źródeł ciepła
  • odzyskiwanie energii w procesie przemysłowym
  • ograniczanie strat związanych z energią
  • wykorzystywanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii pochodzących z OZE lub kogeneracji

Celem audytu jest zawsze poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Po przeprowadzonej analizie audytor proponuje odpowiednie modernizacje. Przedsiębiorca może środki na ich sfinansowanie pozyskać z dofinansowań unijnych, krajowych, czy z funduszy norweskich. HNL jest firmą, która oprócz tego, że przeprowadzi audyt energetyczny, pomoże przedsiębiorstwu w finansowaniu. Owocem współpracy mogą być pozyskane środki finansowe z dotacji, białych certyfikatów oraz ESCO.   

Similar Posts